imagetools4.jpg

Inloggen

Aanmelden
Wachtwoord vergeten

Algemene  Voorwaarden

 

 

Bij bestellingen via www.kralenvaria.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:  

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kralenvaria  en op alle met  Kralenvaria  aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

            Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Kralenvaria  is ingestemd.

            Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

            Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kralenvaria  een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Kralenvaria  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Kralenvaria  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

            Kralenvaria  is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

          Alle aanbiedingen van Kralenvaria  zijn   vrijblijvend en zolang de voorraad strekt!!     
           Kralenvaria  behoudt  zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen  te wijzigen
, in het  bijzonder  als er op grond van (wettelijke ) voorschriften sprake  is.         
           Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte  opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres.
           De Klant en Kralenvaria komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische  communicatievormen  een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

           Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail  verstrekt en opgaven  etc. met betrekking tot alle   aanbiedingen de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kralenvaria  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.    

Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Levering en transport

             Na uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail van de bestelling bij ons.
        Daarna ontvangt u de definitieve mail,met betalingsgegevens, en de                             verzendkosten.
        Dus u kunt betalen zodra u de definitieve bevestigingsmail heeft ontvangen!

Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, na ontvangst van uw betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.  

            Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

            Bij levering onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. 

            Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

            Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

            Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

            Kralenvaria  is niet aansprakelijk voor  het foutief afleveren door Post Nl  

           

Artikel 4 : Eigendomsvoorbehoud

            Kralenvaria  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.
Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
Eventuele retourzendingen aan  Kralenvaria  zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 5: Prijzen en betalingen

            Alle door Kralenvaria vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting en exclusief  verzendkosten, tenzij  anders  vermeld of schriftelijk overeengekomen.

            De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en zullen per gewicht worden berekend. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

            De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

            Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

            Kralenvaria  kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

            Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

            Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende

            manieren worden betaald 

           Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten  over op  bankrekeningnummer  NL06 SNSB 0705631206  t.n.v  Kralenvaria te Deventer, o.v.v  het ordernummer.

             Met een Ideal betaling

           Rembours: de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend-, administratie- en rembourskosten contant ,of op een door de vervoerder te bepalen wijze.
Ophalen kan altijd in overleg!

            Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

             Artikel 6: Ruilen en herroepingrecht

          U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Echter de kosten voor het retour sturen van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Deze kosten bedragen € 7,65 per pakket en voor brievenbuspost € 2,50
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via kralenvaria@ziggo.nl
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits wij het product  in goede orde retour hebben  ontvangen.
                    

          

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

           Kralenvaria  geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van  Kralenvaria.                                                              
Kralenvaria  is nimmer verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van  Kralenvaria  als gevolg van  bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien  Kralenvaria, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

             Het is mogelijk dat  Kralenvaria op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn puur informatief. Kralenvaria  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht

   
       In geval van overmacht is  Kralenvaria  niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt  de   verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

             Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

           De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij  Kralenvaria, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

             Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kralenvaria, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10: Privacy klant

     
     De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Kralenvaria vertrouwelijk behandeld en worden  gebruikt voor de  volgende doeleinden:                                                                                                                                   
           
Het  verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

           Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

           Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

           Kralenvaria  neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

           Kralenvaria  verstrekt geen klantgegevens 

 

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

           Op elke overeenkomst tussen  Kralenvaria en de klant is het Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

            Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12: Diversen

           Kralenvaria is gevestigd te Deventer, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08199030 
Het BTW  identificatienummer is NL001647910B86
                                                                                                
Gelieve alle correspondentie te zenden aan  Kralenvaria, Vestdijkgaarde 13, 7414 VN  te Deventer of naar het e-mail adres kralenvaria@ziggo.nl

             Wanneer door  Kralenvaria  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat  Kralenvaria deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

 

 

 

 

                                                              Alle rechten voorbehouden

                                                                        
                                                                                  Kralenvaria 2023

 

.