Algemene† Voorwaarden

Bij bestellingen via www.kralenvaria.nl gelden de volgende algemene voorwaarden: †

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1†††††† Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kralenvaria †en op alle met† Kralenvaria †aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2†††††† Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door†Kralenvaria †is ingestemd.

1.3†††††† Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4†††††† Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5†††††† Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met†Kralenvaria †een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6†††††††Kralenvaria †behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7†††††† Door het gebruik van de internetsite van Kralenvaria †en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8†††††††Kralenvaria †is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1†††††† Alle aanbiedingen van†Kralenvaria†zijn†††vrijblijvend en zolang de voorraad strekt!!2.2†††††††Kralenvaria††behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen† te wijzigen,††in† het bijzonder†als†er†op grond van (wettelijke ) voorschriften sprake† is.††††††††††

2.3†††††† Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en†Kralenvaria komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.†

2.4†††††† Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail† verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.†Kralenvaria †garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Levering en transport

3.1††††††Na uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail van de bestelling bij ons.
Daarna ontvangt u† de definitieve mail,† met alle betalingsgegevens,††dus wacht altijd met betalen tot u de definitieve bevestigingsmail heeft ontvangen!


Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.1.1††† Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

3.1.2†††††Bij levering onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling.

3.2†††††† Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3†††††† Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.4†††††† Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5†††††††Kralenvaria †is niet aansprakelijk voor††het foutief afleveren door Post Nl††

†††††††††††

Artikel 4†: Eigendomsvoorbehoud

4.1†††††††Kralenvaria †blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan† Kralenvaria †zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5: Prijzen en betalingen

5.1†††††† Alle door Kralenvaria vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2†††††† De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en zullen per gewicht worden berekend. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

5.3†††††† De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

5.4†††††† Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.5†††††††Kralenvaria †kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.6†††††† Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.7†††††† Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende

††††††††††† manieren worden betaald†

5.7.1††† Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten† over op† bankrekeningnummer NL95 SNSB 0866239197† t.n.v †Kralenvaria†te Deventer, o.v.v †het ordernummer.

5.7.2†† Met een Ideal betaling

5.7.3†††Rembours: de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend-, administratie- en rembourskosten contant ,of op een door de vervoerder te bepalen wijze.
5.7.4† Ophalen kan altijd in overleg!

5.8†††††† Overeenkomsten waarvoor†de verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

†††††††††††† Artikel 6: Ruilen en herroepingrecht

6.1†††††† De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u† Kralenvaria †daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven†werkdagen na† aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6.2 ††††† Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft†Kralenvaria †de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 ††††† Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen†7 werkdagen na aflevering aan† Kralenvaria te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4†††††† Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt† Kralenvaria †zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de klant†betaalde bedrag.

6.5†††††† De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

6.6†††††††Als de klant† pakketpost heeft ontvangen, en niet tevredenpakket is, dan kan†† het†pakket††worden†geretourneerd† binnen 7 dagen , verzendkosten zijn voor de klant.†††††††††

6.7††††† Wij verzoeken u de geleverde producten zo snel mogelijk te controleren. Bent u niet tevreden, neem dan binnen 24 uur †contact met mij op. Wij zullen dan samen naar een oplossing zoeken.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

7.1†††††††Kralenvaria †geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van† Kralenvaria.

7.2†††††† Kralenvaria †is nimmer verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van† Kralenvaria††als gevolg van †bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3†††††† Indien† Kralenvaria, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4†††††† Het is mogelijk dat† Kralenvaria†op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn†puur informatief. Kralenvaria †is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht

8.1†††††† In geval van overmacht is† Kralenvaria †niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2†††††† Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1†††††† De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij† Kralenvaria, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.1†††††† Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle, methoden en concepten.

9.2†††††† Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kralenvaria, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Privacy client

10.1†††† De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door†Kralenvaria vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

10.1.1††Het †verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

10.1.2Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

10.1.3Het kunnen doen van†aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2††††† Kralenvaria †neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3††††† Kralenvaria †verstrekt geen klantgegevens†

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1†††† Op elke overeenkomst tussen† Kralenvaria en de klant is het Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2†††† Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12: Diversen

12.1†††† Kralenvaria is gevestigd te Deventer, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08199030† Het BTW nummer is NL 136995755B01

12.2††††Gelieve alle correspondentie te zenden aan† Kralenvaria,†Vestdijkgaarde 13, 7414 VN† te Deventer†of naar het e-mail adres Kralenvaria@ziggo.nl

12.3††††Wanneer door† Kralenvaria †gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat† Kralenvaria deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †Alle rechten voorbehouden

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††Kralenvaria 2017


.


 
Sitemap